Koncert v kostele na Lhotce – 17. 12. 2013

C13850 17-12-2013 kostel Lhotka