Koncert v kostele na Lhotce – 17. 12. 2013

C13822 17-12-2013 kostel Lhotka C13823 17-12-2013 kostel Lhotka C13826 17-12-2013 kostel Lhotka C13830 17-12-2013 kostel Lhotka C13831 17-12-2013 kostel Lhotka

C13832 17-12-2013 kostel Lhotka C13833 17-12-2013 kostel Lhotka C13834 17-12-2013 kostel Lhotka C13835 17-12-2013 kostel Lhotka C13836 17-12-2013 kostel Lhotka