Koncert v kostele na Lhotce – 17. 12. 2013

C13837 17-12-2013 kostel Lhotka C13838 17-12-2013 kostel Lhotka C13839 17-12-2013 kostel Lhotka C13840 17-12-2013 kostel Lhotka C13841 17-12-2013 kostel Lhotka

C13842 17-12-2013 kostel Lhotka C13843 17-12-2013 kostel Lhotka C13844 17-12-2013 kostel Lhotka C13846 17-12-2013 kostel Lhotka C13848 17-12-2013 kostel Lhotka