Rolnička - obrázek Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12


Sborový řád DPS Rolnička – Praha 12

I. Nábor nových členů – vstup do sboru a orchestru
II. Organizace sboru, kytary a orchestru
III. Docházka a omluvenky
IV. Hodnocení, ročníky
V. Sborová kartička, prezenční sešitek
VI. Sborové příspěvky
VII. Rozvrh, místo konání zkoušek
VIII. Odhlášení ze sboru
IX. Další aktivity sboru
X. Název a adresa sboru, kontakty a spojení na sbor


Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12 je podle dostupných informací prvním samostatně provozovaným dětským sborem v ČR. Nikdy jsme nepatřili a nepatříme pod žádnou organizaci (škola, dům dětí, podnik...). Sbor byl založen v roce 1988. Existence a činnost sboru je právně podložena živnostenským listem č. 772/92 ze dne 25. května 1992 (vydaný ŽO MČ Praha 12).
V protikladu k výše uvedené skutečnosti není sbor provozován jako výdělečná organizace a není zdrojem příjmů pro sbormistra ani pro žádnou jinou osobu. Všechny finanční prostředky a příjmy, které získáme, opět použijeme výhradně pro sborové potřeby. Nemáme žádné placené zaměstnance a jedinou osobou odpovědnou za veškerou činnost je sbormistr.

I. Nábor nových členů – vstup do sboru a orchestru

Nábor nových členů se koná vždy na začátku školního roku. Po předchozí dohodě k nám však mohou děti vstoupit i v průběhu školního roku. K přijímacím zkouškám si děti připraví přednes dvou písní – alespoň jedna by měla být lidová. Oznámení o přijetí obvykle vydáváme ihned, případně je do týdne zašleme poštou nebo e-mailem.
Po úspěšném absolvování náboru mohou do sboru vstoupit děti ve věku obvykle od 6 do 12 let, ale rádi přivítáme i mladší nebo starší pěvecky nadaně děti.
Na hodiny kytary je možné se přihlásit i v průběhu školního roku, pokud zbývá volný termín.
Do orchestru je možné se přihlásit také i v průběhu školního roku, vždy však s ohledem na nadcházející vystoupení a schopnosti hudebníků.

II. Organizace sboru, kytary a orchestru

Děti, které byly do sboru přijaty, nastupují přímo do hlavního sboru. Zkoušky hlavního sboru jsou dvakrát týdně s povinnou účastí na obou zkouškách.
Na hodiny sólového zpěvu se mohou přihlásit pěvecky nadané děti s dobrými výsledky práce v hlavním sboru. Na jedné zkoušce sólového zpěvu může být nejvíce 6 dětí. Zkoušky sólového zpěvu jsou obvykle dvě v týdnu s povinnou účastí alespoň na jedné z nich.
Zájemci se také mohou přihlásit na hodiny kytary.
Po dohodě se mohou i mimosboroví zkušenější hráči na nástroje podle svých možností zapojit v orchestru – týká se především žáků PJZŠ Horáčkova, protože zkoušky orchestru se konají obvykle v dopoledních hodinách.
Na všech sborových akcích, pokud je to možné, děti dodržují stanovený zasedací pořádek.
Základními učebními pomůckami pro všechny děti jsou psací potřeby (obyčejná tužka, propiska a barevná tužka), a notový a textový materiál.

III. Docházka a omluvenky

Všechny děti se snaží ve spolupráci s rodiči o co nejpravidelnější docházku, protože jinak je práce ve sboru velmi obtížná pro ně i pro ostatní členy. Ve sboru neplatí to, co je obvykle možné například ve škole – doučit se doma, neboť převážnou většinu repertoáru (kromě textů) není možné naučit se mimo sborové zkoušky.
Členové hlavního sboru mají povinnou docházku na obě zkoušky v týdnu. Případnou neúčast musí mít děti omluvenou písemně ve sborovém sešitku nejpozději druhou zkoušku po návratu. Při plánované absenci delší než týden je nutné se omluvit předem. Po 14 dnech nepřítomnosti bez omluvy může být dítě ze sboru vyřazeno.
Kromě účasti na pravidelných zkouškách mají členové hlavního sboru povinnost účastnit se i mimořádných akcí, konaných mimo dobu pravidelných zkoušek (vystoupení, mimořádné zkoušky, natáčení atd.). Případnou neúčast na těchto mimořádných akcích musí mít také řádně omluvenou ve sborovém sešitku. Nemůže-li se člen sboru z vážných důvodů zúčastnit takové akce (veřejná vystoupení, zájezdy, natáčení atd.) musí se včas omluvit předem, aby bylo případně možné zajistit náhradníky.
Pokud se nějaké akce sboru konají v době školního vyučování, dostávají děti omluvenky, případně razítko do žákovské knížky/indexu přímo na sboru. Na některých školách však třídní učitelé vyžadují na omluvence i podpis rodičů – v tom případě se děti musí včas domluvit.
Pro zájezdy sboru a akce, kterých se výjimečně nemohou zúčastnit všichni, jsou děti vybírány podle kvality projevu a práce a pokud je to účelné, též podle délky jejich působení ve sboru.
Pravidla z tohoto odstavce platí obdobně i pro členy orchestru.

IV. Ročníky

Ročníky vyjadřují délku působení ve sboru a nemají souvislost se školními ročníky. Ročník se započítává, pokud je dítě členem sboru souvisle alespoň pět měsíců.

V. Sborová kartička, prezenční sešitek

Na začátku školního roku dostávají všichni členové sboru sborovou kartičku. Ta platí jeden rok a slouží jako propustka do budovy PJZŠ Horáčkova, případně jako legitimace sboru na různých akcích. Kartičkou je každý povinen se na požádání prokázat a bez ní nemůže vstupovat do budovy školy. Kartička má vzor schválený vedením PJZŠ Horáčkova a nesmí být nikomu zapůjčena ani upravována. Její zneužití (půjčení, změna nebo úprava obsahu) má za následek okamžité ukončení členství ve sboru. Ztrátu nebo nález této karty je nutno ihned nahlásit na adresu sboru, aby nemohlo dojít k jejímu případnému zneužití cizí osobou.
Na konci školního roku děti kartičku odevzdávají.
Při závažném porušení sborové kázně bývá zvykem z kartičky odstřihnout roh. S odebráním 4. rohu končí automaticky i členství ve sboru. Mezi závažné porušení kázně patří např. to, že dítě jí nebo žvýká při zkouškách (bezprostřední ohrožení zdraví), vstup do školní budovy bez přezutí (což může být důvodem k výpovědi DPS Rolnička z prostor První jazykové ZŠ Horáčkova a následné nutné ukončení jeho činnosti), opakované pozdní příchody a omluvenka chybějící déle než 14 dnů po návratu.
Prezenční sešitek slouží k evidenci docházky a omluvenek a pro případná sdělení. Každý člen sboru je povinen jej ve vlastním zájmu nosit na sborové zkoušky. Na každé zkoušce a po akci do něj děti obdrží samolepku nebo razítko jako potvrzení účasti. Případná neúčast musí být v sešitku písemně omluvena s podpisem rodičů. Při hodnocení docházky jsou směrodatné údaje v sešitku. Po ukončení docházky do sboru zůstává sešitek majetkem dítěte.

VI. Sborové příspěvky

Protože působíme zcela samostatně a náš provoz finančně nezajišťuje ani pravidelně nepodporuje žádná organizace, veškeré náklady na provoz hradíme pouze z příspěvků dětí, resp. rodičů, případně z příjmů za koncerty, vystoupení nebo natáčení. Sbor není výdělečnou organizací, proto je minimální výše sborových příspěvků 2 500 Kč za dítě a školní rok.
Sólový zpěv se platí zvlášť – 700 Kč/školní rok.
Sborové příspěvky je možné platit bankovním převodem, jako variabilní symbol použijte sborové číslo dítěte, abychom mohli platbu identifikovat. Příspěvky se platí ve stejné výši bez ohledu na počet zkoušek v období, kterých se dítě účastní, protože představují pouze rozdělenou celkovou minimální roční částku nutnou pro provoz sboru.
Rozpis plateb:
– první platbu na období od září do prosince uhraďte nejpozději do 15. října – 1 000 Kč sbor, resp. 280 Kč sólový zpěv
– druhou platbu na období od ledna do června uhraďte nejpozději do konce února – 1 500 Kč sbor, resp. 420 Kč sólový zpěv
Kytara se platí přímo na hodině nebo za delší časový interval zpětně – 150 Kč za hodinu.
Hráči orchestru neplatí žádné příspěvky.

VII. Rozvrh, místo konání zkoušek

Všechny pravidelné zkoušky sboru se konají na První jazykové základní škole v Praze 4, Horáčkova 1100.
Hlavní koncerty sboru bývají v refektáři nebo v divadelním sále kláštera Na Slovanech (EMAUZY) – Vyšehradská 49, Praha 2 nebo v První jazykové základní škole.
Obvyklý rozvrh, platný pro pondělí i středu, vypadá takto:
16.15–17.30 – hlavní sbor
17.45–18.30 (příp. až 19.00) – sólový zpěv
Hodiny kytary se konají ve čtvrtek odpoledne, obvykle mezi 14.00 a 16.00 hodin.

Podle pro nás závazného Školního řádu První jazykové základní školy pro nás platí:

VIII. Odhlášení ze sboru

Členství ve sboru není nutné obnovovat na začátku každého školního roku – trvá automaticky dále. Odhlášení ze sboru je možné pouze odevzdáním vyplněné a rodiči podepsané odhlášky a sborové kartičky. Až do odevzdání této odhlášky jsou členové sboru povinni dodržovat sborový řád.
Obsazení orchestru se sestavuje vždy na začátku školního roku.
Aby nebyla narušena činnost sboru a orchestru a příprava programu, je odhlášení možné pouze k 30. 9., 31. 1. nebo 30. 6.

IX. Další aktivity sboru

Děti se mohou zúčastnit i dalších dobrovolných akcí sboru, jako např. výletů, vystoupení pro zájemce, návštěv koncertů, apod. Většiny akcí se s dětmi mohou zúčastnit i rodiče.
Během jarních prázdnin se mohou zájemci zúčastnit zimního tábora v Teplicích nad Metují, na začátku letních prázdnin se pro zájemce pravidelně koná 18denní letní stanový tábor ve Velkém Dřevíči u Hronova nebo desetidenní zájezd do Chorvatska. Další informace najdete na internetových stránkách sboru.

X. Název a adresa sboru, kontakty a spojení na sbor

Samostatnou stránku s kontaktními údaji najdete zde.
Název: Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12
Adresa: DPS Rolnička – Praha 12, sbormistr Dan Martin Gerych, Dobevská 876, 143 00, Praha 12 – Kamýk
Telefon: +420 608 237 147
E-mail: rolnickapraha12@seznam.cz nebo info@rolnickapraha12.cz
WWW stránky: www.rolnickapraha12.cz, Facebook www.facebook.com/rolnickapraha12.cz
Osobní kontakt: obvykle před nebo po sborových zkouškách ve zkušebně, případně při kterékoliv sborové akci nebo po dohodě
IČO: 443 40 966
Číslo účtu: 1283392028/3030 Air Bank

UPOZORNĚNÍ: Při zmiňování DPS ROLNIČKA kdekoliv na veřejnosti je zcela nezbytné uvádět plný název sboru (i s dodatkem části adresy) DPS ROLNIČKA – Praha 12, aby se zabránilo nedorozumění či záměně s jinými sbory stejného jména. DPS Rolnička – Praha 12 nemá organizačně ani jinak nic společného se sborem Rolnička – Sonaglio, který vede p. Karel Virgler.

Tento sborový řád platí od 1. září 2022
Dan Martin Gerych